Psykososialt miljø

Karmøy kommunes overordnede plan for trygt og godt skolemiljø 2018 – 2023
Eide Skole – Plan for trygt og godt skolemiljø 2019 – 2021

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Eide Skole har et eget SOT – Team hvor blant annet psykososiale saker blir tatt opp. Her blir saker diskutert og vurdert ukentlig i forhold til observasjon og oppfølging videre.

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal varsles, for så å varsle videre til skoleeier, som vil følge opp de alvorligste sakene videre.

Hjemmesider i forhold til arbeid mot mobbing / nettvett:

NULL MOBBING

DU BESTEMMER

SLETT MEG

NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE