FAU / SU

Foreldreutvalget – FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsområder for FAU

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SUSMUKFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Samarbeidsutvalget – SU

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Typiske oppgaver for SU

Samarbeidsutvalget/driftsstyret kan uttale seg om følgende saker:

 • ordensreglementet
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
 • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • plan for hjem-skole-samarbeid
 • trafikkforholdene
 • skoleskyss
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

HER FINNER DU REFERAT FRA FAU / SU – MØTENE