PALS – Skole

Eide skole er en PALS – skole.

PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen.

RESPEKT – ANSVAR – OMSORG

PALS-modellens målsetting er å:

  • Fremme positiv atferd, et støttende læringsmiljø og samhandling i skolen.
  • Fremme utvikling av en skolekultur som støtter elevenes utvikling av sosiale- og skolefaglige ferdigheter
  • Utvikle kunnskap og kompetanse i skolen for å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer.
  • Øke skolens kapasitet til en vedvarende innsats og opprettholdelse av denne kompetanse.

Hensikten med PALS-modellen er å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø gjennom pro-aktive strategier. PALS har således et problemforebyggende og et kompetanseutviklende siktemål og legger vekt på pro-aktive tiltak fremfor re-aktive tiltak. Et pro-aktivt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse, der de ansatte legger vekt på positiv involvering, oppmuntring og umiddelbare, forutsigbare reaksjoner ved negativ atferd og regelbrudd.

PALS er et nasjonalt prosjekt som ha som mål å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne på skolen. I PALS er ros og positiv oppmuntring det som skal ligge til grunn for å ha et godt læringsmiljø. Alle ansatte ved Eide skole er forpliktet til å arbeide etter PALS-modellen. På Eide skole skal man vise respekt, ansvar og omsorg på alle arenaer. Alle klasser bruker et belønningssystem, og andre former for positiv forsterkning. Når elevene er blitt godt kjent med reglene, så vil konsekvenser ved regelbrudd være klare og forutsigbare.

Vi vil ha et trygt, positivt og støttende læringsmiljø på alle arenaer ved Eide skole:

Klasserom / Gang / Garderobe / Gymsal / Bibliotek / Spesialrom / Forestillinger / Utflukter / Kirkerom / Toalett / Uteområdet / Bussen / Skoleveien / På tur / SFO

Gode beskjeder sier når, hvordan og hva en vil skal bli gjort. Gode beskjeder gjør at barn og voksne samarbeider bedre.

Kjennetegn på gode beskjeder er følgende:

Vær fysisk nær / Vær så konkret som mulig / Vær vennlig, men likevel bestemt / Vær tydelig, bruk få og enkle ord / Unngå argumentering / Velg riktig tidspunkt / Gi beskjed direkte / Unngå spørsmålsform.

Ros og oppmuntring – Læring gjennom oppmuntring

Vi trenger ofte flere verktøy for å lykkes med å lære barne forskjellige ferdigheter. Oppmuntring er et verktøy som virker bra. Dersom vi bruker det ofte og bevisst, er det sannsynlig at barna får økt selvtillit. Vi benytter både verbal ros og konkret ros i form av BRA-kort når elevene viser ønsker atferd. Klassene samler BRA-kort til en felles belønning. Å oppmuntre barn med ros bygger opp under selvfølelsen deres. Ros virker best når den er følgende:

Presis og konkret / Entydig positiv / Blir gitt for forventet atferd / Med et tydelig kroppsspråk som støtter opp under de vennlige ordene.